FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Title
डोजर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०६/०५
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासोबासीले नवेदन दिने सम्बन्धी पौँतीस (३५) दिने सूचना ।
टोल विकास संस्था/समिति गठन, दर्ता तथा संचालन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०५/२७)
आ.च २०७९-८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूूचना । (तस्रो पटक प्रकाशित सूचना मितिः २०८०/०५/२७)
ब्याक होलोडर/डोजर/एक्साभेटर भाडामा लिनका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । (तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०५/२७)
व्यवसाय दर्ता तथा नबीकरण सम्बन्धी सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०५/२७
उपभोक्ता समिति गठन तथा सम्झौता सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय, लिखु तामाकोशी गा.पा ।
बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ।
विषय विज्ञमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना !!
लेखा परीक्षणका लागी सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना !!

Pages