FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Title
Letter of Acceptance (Issuance of letter of acceptance to award the contract for Contract Idenfication Number: LTRM/NCB/WORK/19/079/080) Jyamiray Kaabrabotay Khanay Pani Yojana.
नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । (आधारभूत तथा माध्यामिक तहको कम्प्युटर शिक्षक)
राजश्व कर बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु
तलबी माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु
दिवा खाजा बापतको रकम माग सम्बन्धमा । (श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु)
परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना !
वडा स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन सम्बन्धमा । (श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु)
परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । (रोजगार संयोजक)
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । (कम्प्युटर शिक्षकहरु)

Pages